Monthly Archives: October 2013

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

nét phấn trắng kiêu hùng viết nên trang sử xanh uy dũng

 Image

 Hoàng Hữu Phước

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thơ Lăng-Tần Hoàng Hữu Phước, 10-2013

Đất Việt trời Nam đấng hùng anh

Hiển hách thần uy trấn chiến tranh

Giáp đai chinh chiến phò xã tắc

Trí tài đức dũng tự đầu xanh

Giang san công trạng ngời sử sách

Trung liệt lòng son chí đạt thành

Dư đồ kiến tạo nên cẩm tú

Lạc Hồng Võ tướng mãi lưu danh

Đã là người Việt Nam thì ai cũng biết đến uy danh tài đức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đã là người đoan chính và có học thức thì trên toàn thế giới này dù thuộc bất kỳ dân tộc nào tại bất kỳ quốc gia nào ai cũng biết đến uy danh tài đức văn võ song toàn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bất kể có đã từng được vinh hạnh gặp Đại tướng hay có được cơ may trở thành một trong vô số những bại tướng dưới tài thao lược dụng binh của Đại tướng để được nêu danh trong cùng trang sử về Người. Và kính trọng cùng nể phục là những động từ duy nhất mà người Việt Nam cùng tất cả những người đoan chính, có học thức, trong toàn nhân loại dành cho Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về cõi vĩnh hằng, và công trạng hiển hách cùng thiên tài quân sự của Người đã được nói đến, nêu lên, viết về.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành niềm tự hào của cả dân tộc.

Việt Nam đã có tư tưởng Hồ Chí Minh hướng thượng, vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, trên nền của “dĩ bất biến, ứng vạn biến” chứ khôngcó chủ nghĩa Hồ Chí Minh giáo điều, khống chế, bá quyền, bá đạo. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi đường cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi tuyệt diệu, mỹ mãn, hoàn toàn.

Việt Nam đã có sức mạnh Võ Nguyên Giáp được hun đúc từ tinh hoa của giòng giống Lạc Hồng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những người cộng sản Việt Nam đã cùng với nhân dân hình thành nên sức mạnh lấp biển dời non, đánh bại thực dân đế quốc xâm lược, giải phóng đất nước, thống nhất sơn hà, biến thành hiện thực ước mơ muôn đời của tổ tiên nước Việt thoát ách đô hộ của ngoại bang, thu giang san về một mối, dựng xây nước nhà hùng cường tươi đẹp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp về cõi vĩnh hằng trong vinh quang, để lại bốn bài học mà Đại tướng đã chứng minh là chân lý qua suốt và bằng chính cuộc đời trường thọ của mình:

1- Tư tưởng Hồ Chí Minh là đường hướng duy nhất đúng cho những nhà ái quốc Việt Nam chân chính mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã luôn kiên trì noi theo.

2- Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng chính trị duy nhất lãnh đạo toàn dân thực hiện thành công đại cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, và giải phóng dân tộc, thống nhất giang sơn, xây dựng đất nước giàu mạnh, mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã luôn một lòng một dạ kiên trung.

3- Khi đã có tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam, thì ngay cả khi với một vị tướng Võ Nguyên Giáp xuất thân là nhà giáo cùng một đội quân chục người chưa được trang bị vũ khí đầy đủ, nhân dân vẫn cùng chung tay tạo nên sức mạnh lấp biển dời non đánh tan giặc thực dân, đế quốc, xâm lăng.

4- Chủ nghĩa Xã hội là đường lối duy nhất thích hợp cho đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã với tư tưởng Hồ Chí Minh cùng Đảng Cộng Sản Việt Nam tiến hành cuộc chiến tranh thần kỳ giải phóng và thống nhất đất nước để đưa nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của bước đầu lập quốc còn non yếu bị bao vây cô lập phải chủ yếu dựa vào viện trợ của vài nước “anh em” tiến lên thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thống nhất giàu mạnh có uy thế lớn trên chính trường quốc tế.

Từ bốn chân lý trên, có thể thấy rằng:

Người dân đã không ngồi yên chờ đợi, phê phán, phó mặc việc giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân đế quốc cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Trái lại, người dân đã cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam chiến đấu xông pha chiến trường không sợ gian khó, hy sinh, dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến ngày đại thắng. Đại cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam cũng sẽ thành công chỉ cần người dân không ngồi yên chờ đợi, phê phán, phó mặc việc bài trừ tham nhũng cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam, mà thay vào đó chiến đấu xông pha với sức mạnh Võ Nguyên Giáptư tưởng Hồ Chí Minh để giúp Đảng Cộng Sản – Đảng mà  Đại tướng Võ Nguyên Giáp trọn đời trung kiên – và Nhà nước Việt Nam – nhà nước mà Đại tướng tận tụy phục vụ, dựng xây, bảo vệ – có sức mạnh lấp biển dời non đánh tan giặc nội xâm.

Sự kiên trung với Đảng Cộng Sản Việt Nam và ý chí kiên trì học theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã hình thành nhân cách vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khiến sự bất trung với Đảng, phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, và kêu gào xóa bỏ nội dung “xã hội chủ nghĩa” trong quốc hiệu trở thành hành vi bất kính đối với vị anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sự vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn ở chỗ nếu như ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được giương cao rầm rộ dù trên chiến địa, cánh đồng tăng gia sản xuất, hay sân vận động như sự tự hào mang tính biểu dương sức mạnh tinh thần bất khuất, thông tuệ, vẻ vang; thì từ nay ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng sẽ luôn được giương cao rầm rộ trên tất cả các mặt trận dù là cánh đồng tăng gia sản xuất hay sân vận động thể dục thể thao như sự tự hào mang tính phô diễn sức mạnh quyết chiến, quyết thắng, và chiến thắng oai hùng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh và sức mạnh Võ Nguyên Giáp là sự thật mang tính chân lý cho biết chất liệu hình thành nên uy thế Việt, cũng như trả lời cho câu hỏi làm thế nào để Việt Nam trở thành cường quốc.

Tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; cầu xin Đại tướng luôn phù hộ cho đất nước Việt Nam được thanh bình, nhân dân Việt Nam được an vui, ấm no, hạnh phúc; và hứa với Đại tướng sẽ cố gắng noi gương Đại tướng để rạng danh trung nghĩa của Người, trong bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, tức những điều cao quý mà Người đã trọn đời ra sức kiên trung, cống hiến – là những lời nói từ trái tim với đôi dòng nước mắt của những người dân Việt trước di ảnh của Người.

Hoàng Hữu Phước