Say Trà

Hoàng Hữu Phước, MIB

30-7-2019

Hoàng Hữu Phước, Đại Học Văn Khoa 1977

                 Say Trà

Hoàng Hữu Phước, 29-7-2019

Ngẫng ngắm tú tinh những bấy chầy

Váy Hằng ta vén lộ quầng mây

Lầu Đằng gió lạnh luồn mi rậm

Sông Băng tuyết nóng xát tu dày

Xắn tay vẫy quẳng dăm ba Hịch

Co giò búng hất tứ lục giày

Bang thế ? Úi giào ! Chờ ta quởn !

Nhẩm xà giờ ngoạn cái tầy huây.

A- Giải nghĩa những điển tích và các từ ngữ thuộc Điển Từ Ngữ Ngôn Hoàng Hữu Phước:

Tú Tinh: tinh tú (tức Constellations)

Ngẫng Ngắm Tú Tinh: xem thiên văn

Váy Hằng: Mặt Trăng (tức Cynthia)

Lộ Quầng Mây: lồ lộ ánh sáng vầng trăng

Lầu Đằng: Đằng Vương Các (tức ngôi lầu của vị vương gia họ Tèng)

Sông Băng: Perito Moreno Glacier

Vẩy Quẳng: phác thảo

Quởn: rảnh rổi

Tu: râu

Bang Thế: an bang tế thế  (tức National Governance tức tài mọn dễ như bỡn Lăng Tần Hoàng Hữu Phước hay móc ra khoe lúc quởn)

Nhẩm Xà: uống trà (tức uống…Matcha)

Tầy Huây: tầy huầy (tức Messy – không phải Lionel Messi)

Giờ Ngoạn Cái Tầy Huây: bây giờ hẵng nhìn xem thế sự lung tung của nước non nhà cái đã

B- Tham khảo thêm những bài thơ Thể Loại Cổ Tiếng Việt:

Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú : Đại tướng Võ Nguyên Giáp 26-10-2013

Văn Tế: Văn Tế Tướng Tàu La Viện  26-6-2016

Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú : Nhị Hoa  14-4-2017

Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú : Thán – Tình – Trào  18-5-2017

Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú : Khai Thần Bút 2018 03-01-2018

C- Tham khảo thêm những bài thơ Mới Tiếng Việt:

Chân Và Đá  29-5-2012

D- Tham khảo thêm những bài thơ Tản Văn Tiếng Việt:

Tóc Sương Ngàn  24-11-2016

E- Tham khảo thêm những bài thơ Thể Loại Cổ Tiếng Anh:

Sonnet: How to Overwhelm the Un-Overwhelmed  09-4-1987

Ballade: Khúc Tự Tình Thời Thơ Ấu – A Ballade of Childhood  12-1980

Sonnet: Sagarmatha – Em Là Đỉnh Non Cao  23-02-2017

F- Tham khảo thêm những bài thơ Thể Loại Tự Do Tiếng Anh:

The Wondrous Mirror – Chiếc Gương Thần Diệu  19-02-2017

Both comments and trackbacks are currently closed.