Greta Thunberg

Hoàng Hữu Phước, MIB

06-10-2019

Nguyễn Nguyệt Linh của Việt Nam là học sinh lớp 5. Cô bé xin nhà trường đừng thả bóng bay vào ngày tựu trường vì e rằng nếu bóng nổ rơi xuống sẽ gây họa cho môi trường sống hải dương. Cô bé không biểu tình chống bất kỳ ai. Greta Thunberg lẽ ra đã nên học tập từ Nguyệt Linh.

Theo chân Greta Thunberg, hàng triệu người lớn EU xuống đường biểu tình chống biến đổi khí hậu. Cả đám ngu không biết sự thật rằng chính tổ tiên chúng là thủ phạm gây ra vấn nạn ấy khi ra tay kỹ nghệ hóa và xâm chiếm thuộc địa. Thế sao lại buộc tội các lãnh đạo thế giới ngày nay?

Nghe nói Greta Thunberg được đề cử cho Giải Nobel Hòa Bình. Giải Nobel Hòa Bình ư? Có phải đó là cái giải đã ban cho Henry Kissinger một cách đầy tranh cãi trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam không vậy? Sẽ là một cái giải hạ đẳng đáng thương hại một cách nhục nhã nếu như nó được trao cho Greta Thunberg bỡi những ủy viên Nobel chẳng biết phải bỏ phiếu bầu cho cái gì.

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Tham khảo:

Hoàng Hữu Phước Bái Phục Nguyễn Nguyệt Linh  27-9-2019

Both comments and trackbacks are currently closed.