Các blogs khác

Những blogs sau đây của Hoàng Hữu Phước được lập theo những chủ đề khác nhau:

1 ) http://hhphuoc.blog.com : Đại Biểu Quốc Hội Hoàng Hữu Phước

2 ) http://antichina.blog.com : Hoàng Hữu Phước Và Tình Cảm Dành Cho Trung Quốc

3 ) http://hoanghuuphuocvietnam.blog.com : Hoàng Hữu Phước Vì Việt Nam

4 ) http://hoanghuuphuocthamluan.blog.com : Hoàng Hữu Phước Và Các Tham Luận Hội Nghị

5 ) http://hoanghuuphuocteachers.blog.com : Hoàng Hữu Phước Và Các Thầy Cô Kính Yêu

6 ) Hoàng Hữu Phước Và Tư Tưởng Chính Trị

7 ) Hoàng Hữu Phước Và Những Sáng Tác Văn Thơ Tiếng Anh Và Tiếng Việt

8 ) Hoàng Hữu Phước Và Thế Giới Kinh Doanh

9 ) Hoàng Hữu Phước Và Cách Học Giỏi Xuất Sắc Tiếng Anh

10) Hoàng Hữu Phước Và Những Ghi Nhận Về Việt Nam Cộng Hòa

Các blogs mới khác đăng các bài viết của Hoàng Hữu Phước bằng tiếng Anh sẽ được tiếp tục giới thiệu thêm.

Advertisements